O placówce

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Wieruszowie została powołana do życia decyzją Wydziału Oświaty i Kultury w Wieruszowie z dnia 30 VIII 1970 roku początkowo jako Powiatowa Poradnia Wychowawczo – Zawodowa w Wieruszowie z siedzibą przy ul. Fabrycznej. Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego 1970/1971 pracownicy poradni zainaugurowali działalność w celu „udzielania pomocy szkołom i innym placówkom oświatowo – wychowawczym oraz rodzinom w rozwiązywaniu różnych problemów pedagogicznych związanych z wychowaniem i kształceniem młodzieży.”

W ciągu kolejnych lat Poradnia Wychowawczo – Zawodowa została przekształcona w Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną. Kilkakrotnie zmieniała się siedziba placówki. Od 1999 roku poradnia znajduje się w budynku przy ul. Waryńskiego 14. Organem prowadzącym placówkę od 1999 roku jest Starostwo Powiatowe w Wieruszowie. Nadzór pedagogiczny nad poradnią sprawuje Kuratorium Oświaty w Łodzi, Delegatura w Sieradzu.

W poradni zatrudniani są pedagodzy, logopedzi, psycholodzy. Ponadto na potrzeby Zespołu Orzekającego zatrudniony jest lekarz pediatra, a do prowadzenia zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – także rehabilitant. Poradnia prowadzi wielospecjalistyczną diagnozę i terapię dzieci i młodzieży (logopedyczną, psychologiczną, pedagogiczną), socjoterapię, terapię rodzin, doradztwo zawodowe, zajęcia profilaktyczne, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Udziela porad i konsultacji w sprawach wychowawczych, wyborze zawodu, w sprawach edukacyjnych. Poradnia wspomaga rodziców, nauczycieli i wychowawców w ich działaniach na rzecz dziecka. Kadra pedagogiczna poradni wykazuje duże zaangażowanie we współpracę ze szkołami przy rozwiązywaniu różnych problemów dydaktycznych i wychowawczych. Wzajemna współpraca zwiększa efektywność oddziaływań wobec klientów i korzystnie wpływa na funkcjonowanie placówki. Pracownicy poradni systematycznie doskonalą się zawodowo w celu podnoszenia jakości usług świadczonych klientom.

Placówka wyposażona jest w profesjonalny sprzęt do terapii (m. in. EEG Biofeedback, Metoda Warnkego), nowoczesne testy diagnostyczne, liczne pomoce dydaktyczne oraz profesjonalne oprogramowanie komputerowe do terapii i diagnozy.

Wieruszowska poradnia jest dobrze przygotowana do służenia lokalnej społeczności. Konieczność dotrzymania kroku ciągle rosnącym potrzebom dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli w zakresie pomocy psychologicznej i pedagogicznej stymuluje ciągłe doskonalenie placówki.

Poradnia realizuje zadania w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 199).

Do  zadań poradni należy:

  1. Diagnozowanie dzieci i młodzieży.
  2. Udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
  3. Realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
  4. Organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Diagnozowanie dzieci i młodzieży jest prowadzone w szczególności w celu określenia indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, wyjaśnienia mechanizmów ich funkcjonowania w odniesieniu do zgłaszanego problemu oraz wskazania sposobu rozwiązania tego problemu.

Kadra Placówki

Dyrektor:
mgr Barbara Kucia – logopeda/pedagog

Psycholodzy:
mgr Karolina Karczyńska
mgr Jolanta Mieszkalska
mgr Dorota Magot
mgr Paulina Karczyńska

Pedagodzy/logopedzi:
mgr Jolanta Gajewska
mgr Izabela Kozłowska
mgr Ewa Wilewska

Rehabilitant:
mgr Kamila Glińska-Kos

Referent:
Weronika Syguła