• „Nie zamykaj oczu”

  Czas realizacji: 2 godziny lekcyjne

  Scenariusz zajęć dla klas I-III gimnazjum

  1. Przywitanie z uczniami, przedstawienie celu i tematu dzisiejszych zajęć.
  2. Dzielimy klasę na 5 grup. Każdą z grup prosimy o zdefiniowanie pojęcia „przemoc”(spisanie skojarzeń) oraz określenia kilku form przemocy wraz z przykładami:
  • Po zakończeniu grupy dzielą się swoimi refleksjami
  • Nauczyciel przedstawia mini wykład zbierający, podsumowujący

  MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELA:

  Przemoc – to zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie przeciw innym naruszające prawa i dobra osobiste powodujące cierpienie i szkodę.

  Przemoc

  fizyczna (występuje głównie u chłopców)

  • bicie
  • popychanie
  • wyłudzanie pieniędzy
  • niszczenie ubioru
  • zmuszanie

  psychiczna (występuje częściej u dziewcząt)

  • groźby
  • złośliwości
  • obmawianie
  • plotki
  • intrygi
  • manipulowanie przyjaźniami
  • upokarzanie wobec innych
  • oskarżanie o wszystko
  • wyśmiewanie
  • wulgaryzowanie
  • negatywne przezywanie
  • zastraszanie
  • izolowanie z grupy

   Wybieramy 8 osób z klasy (tak aby były osoby słabe i silne), reszta klasy jest obserwatorami zachowań i reakcji tej grupy.

  3. Każdy z uczestników dostaje papier i jego zadaniem jest go chronić, a niszczyć kartki innych (nie może jej chować nigdzie, wkładać pod ubrania). Ćwiczenie trwa około 5 minut i następnie jest omawiane. Pytamy uczestników co czuli jak niszczyli i co czuli jak im niszczono. Pytamy obserwatorów co ciekawego zaobserwowali w reakcjach i zachowaniach uczestników grupy.

   

  MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELA:

  Wnioski podsumowujące z przeprowadzonej zabawy:

  – gdy uczniom niszczono:

  a) wzrastała agresja, pojawiała się chęć zemsty = AGRESJA RODZI AGRESJE

  b) całkowita rezygnacja i poddanie się = NIEŚWIADOMA ZGODA NA BYCIE OFIARĄ

  – gdy uczniowie niszczyli:

  a) zadowolenie, radość, satysfakcja = ZADOŚĆUCZYNIENIE ZA PONIESIONĄ PRZEMOC, STAJE SIĘ ONA WÓWCZAS USPRAWIEDLIWIENIEM SWYCH ZŁYCH ZACHOWAŃ

  b) smutek, złość na siebie, złe samopoczucie, nieumiejętność obrony siebie = PODATNOŚĆ OSOBY NA STANIE SIĘ OFIARĄ

  4. Omówienie różnych sytuacji z życia szkolnego uczniów oraz ich doświadczeń z faktu bycia „agresorem”, nazywanie motywów.

  5. Piszemy na tablicy hasło „BILANS ZYSKÓW I STRAT”

  bilans

  Burza mózgów na temat tego jakie są dobre i złe strony stosowania przemocy. Jedna z osób zapisuje na tablicy spostrzeżenia i wnioski. Wysuwamy wnioski końcowe uświadamiając uczniom, że przemoc się nie opłaci, gdyż można zbyt wiele stracić, nie uzyskując nic w zamian.

  6. Rundka końcowa:

  „Co wynoszę” dla siebie z dzisiejszych zajęć”, co było dla mnie ważne?

  Przygotowanie: mgr Karolina Karczyńska (na podstawie różnych opracowań)