• Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka to wielospecjalistyczne, kompleksowe oddziaływania mające na celu stymulowanie rozwoju psychomotorycznego oraz społecznego małego dziecka niepełnosprawnego, od chwili wykrycia niepełnosprawności  do czasu podjęcia przez dziecko nauki w szkole. To także pomoc i wsparcie udzielane rodzicom i rodzinie w nabywaniu przez nich umiejętności postępowania z dzieckiem.

  Kończy się kolejny rok szkolny, w którym Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna udzielała pomocy najmłodszym w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Opieką logopedów, pedagogów, oligofrenopedagogów, psychologów i rehabilitanta objętych było 12 dzieci w wieku od pierwszego do szóstego roku życia.

  Z początkiem roku szkolnego specjaliści wspólnie opracowali program terapii dla każdego dziecka, który podczas jej trwania był modyfikowany odpowiednio do potrzeb dziecka. Zajęcia indywidualne odbywały się raz w tygodniu i obejmowały cykl zajęć z logopedą, pedagogiem i rehabilitantem. Do dyspozycji dzieci oraz rodziców był również psycholog.

  Podczas zajęć logopedycznych, głównie poprzez zabawę, stymulowano rozwój słownika czynnego i biernego dzieci. Szereg ćwiczeń artykulacyjnych oraz masaże logopedyczne prowadzono celem usprawniania narządów mowy.

  W trakcie terapii pedagogicznej rozwijano u dzieci  umiejętności posługiwania się przedmiotami codziennego użytku oraz sprawność manualną. Usprawniano funkcje percepcyjno-motoryczne poprzez wykorzystanie szeregu metod, między innymi programu aktywności Ch. Knilla, czy elementów metody ruchu rozwijającego W. Sherborne.

  Celem zajęć z rehabilitantem było doskonalenie sprawności motoryki dużej i małej u dzieci. Zabawy ruchowe, ćwiczenia skoczne, lokomocji i równoważne oraz elementy masażu Shantala pozwoliły doskonalić orientację w schemacie własnego ciała oraz wzmacniały mięśnie poszczególnych części ciała dziecka.

  Należy podkreślić, że dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju na terenie poradni:

  • wcześniej zdobywają sprawność w zakresie samoobsługi,
  • stają się bardziej sprawne ruchowo, dojrzalsze poznawczo i emocjonalnie,
  • uzyskują gotowość do przebywania w nowym środowisku,
  • łatwiej nawiązują kontakty rówieśnicze,
  • są lepiej przygotowane do rozpoczęcia systematycznej nauki szkolnej.

  Jesteśmy dumni, że dzięki zaangażowaniu terapeutów oraz współpracy rodziców z pracownikami poradni każde z dzieci uczęszczające na zajęcia osiągnęło zadowalające efekty na miarę swoich możliwości.

  pedagog, logopeda
  Anna Zagórska