Doradztwo zawodowe

1. Porady i konsultacje (indywidualne) dla rodziców i uczniów w sprawie predyspozycji zawodowych, wyboru szkół.

2. Zajęcia warsztatowo – seminaryjne, zawodoznawcze dla uczniów i rodziców na terenie szkół i placówek.

3. Warsztaty dla uczniów klas wyższych szkół podstawowych i gimnazjum – „Kim być”.

4. Konsultacje i porady dla uczniów i rodziców w sprawie szkolnictwa specjalnego.

5. Diagnoza predyspozycji zawodowych i zainteresowań.

Doradca zawodowy Pani Jolanta Mieszkalska – telefon 62 7841295.

Ankieta skłonności zawodowych (pdf)

Ankieta skłonności zawodowych (odt)

Ankieta skłonności zawodowych (doc)

Autor J. Woroniecka na podstawie propozycji B.A. Klimowa.

Uwaga:
Do otwar­cia doku­mentu w for­ma­cie pdf wyma­gane jest zain­sta­lo­wa­nie w sys­te­mie ope­ra­cyj­nym dar­mo­wej prze­glą­darki Adobe Reader, Sumatra PDF lub Foxit Reader.
Do otwar­cia doku­mentu w for­ma­cie odt wyma­gane jest zain­sta­lo­wa­nie w sys­te­mie ope­ra­cyj­nym darmowego edytora tekstu Writer z pakietu OpenOffice.
Do otwar­cia doku­mentu w for­ma­cie doc wyma­gane jest zain­sta­lo­wa­nie w sys­te­mie ope­ra­cyj­nym edytora tekstu Microsoft Word z pakietu Office.