Dokumenty

Procedura przyjmowania na diagnozę, konsultację, poradę zawodową w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (pdf)

Procedura przyjmowania dzieci na terapię w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (pdf)

Procedura przyjmowania zgłoszeń dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej od szkół i placówek z terenu działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (pdf)

Oferta pomocy psychologiczno–pedagogicznej dla placówek oświatowych i rodzin z terenu powiatu wieruszowskiego na rok szkolny 2019/2020 (pdf)

Informacja nauczyciela polonisty na temat ucznia (pdf)
Informacja nauczyciela polonisty na temat ucznia (doc)

Wniosek o diagnozę/konsultację/terapię/poradę zawodową (pdf)
Wniosek o diagnozę/konsultację/terapię/poradę zawodową (doc)

Wniosek o wydanie orzeczenia (pdf)
Wniosek o wydanie orzeczenia (doc)

Wniosek o wydanie opinii (pdf)
Wniosek o wydanie opinii (doc)

Wniosek o wydanie informacji (pdf)
Wniosek o wydanie informacji (doc)

Wniosek rodzica o przekazanie Karty Indywidualnej dziecka (doc)
Wniosek rodzica o przekazanie Karty Indywidualnej dziecka (pdf)

Zaświadczenie lekarza medycyny pracy o możliwości dalszego kształcenia w zawodzie uczniów wymagających indywidualnego nauczania dla potrzeb Zespołu Orzekającego (pdf)

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia ucznia dla potrzeb Zespołu Orzekającego (pdf)

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia ucznia, w stosunku do którego będzie prowadzone postępowanie w sprawie objęcia zindywidualizowaną ścieżką kształcenia (pdf)

Opinia nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem do wniosku o objęcie ucznia zindywidualizowaną ścieżką kształcenia (pdf)

Opinia nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem do wniosku o objęcie ucznia zindywidualizowaną ścieżką kształcenia (doc)

Opinia nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem/ uczniem o jego sytuacji dydaktycznej i wychowawczej (na potrzeby zespołu orzekającego) (pdf)

Opinia nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem/ uczniem o jego sytuacji dydaktycznej i wychowawczej (na potrzeby zespołu orzekającego) (doc)

Informacja nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem/ uczniem o jego sytuacji dydaktycznej i wychowawczej (pdf)

Uwaga:
Do otwar­cia doku­mentu w for­ma­cie pdf wyma­gane jest zain­sta­lo­wa­nie w sys­te­mie ope­ra­cyj­nym dar­mo­wej prze­glą­darki Adobe Reader, Sumatra PDF lub Foxit Reader.
Do otwar­cia doku­mentu w for­ma­cie doc wyma­gane jest zain­sta­lo­wa­nie w sys­te­mie ope­ra­cyj­nym edytora tekstu Microsoft Word z pakietu Office lub darmowego edytora tekstu Writer z pakietu OpenOffice.