Aktualności

KLAUZULA INFORMACYJNA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W WIERUSZOWIE

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Wieruszowie (Poradnię)

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wieruszowie przy ul. Waryńskiego 14, 98-400 Wieruszów, (nr tel.: 62 7841295,
  adres e-mail: pppwieruszow@vp.pl ).
 2. W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieruszowie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu: 727 931 623 lub adresem e‑mail: slawek6808@op.pl  
 3. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wieruszowie może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
 • diagnozowania dzieci i młodzieży;
 • udzielania dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • realizacji zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych;
 • organizowania i prowadzenia wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
 • dostarczania do Poradni nowych zasobów materialnych, usług i praw;
 • obsługi spraw pracowniczych;
 • obsługi procesów rekrutacji.
 1. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w tym państwa trzecie, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
 3. W związku z przetwarzaniem przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Wieruszowie, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieruszowie;
 • sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
 • ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO.
 1. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Wieruszowie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  w Wieruszowie


Informacja o działaniach Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieruszowie w roku szkolnym 2016/2017 (pdf)

Oferta wspomagania rodzin z dzieckiem nieuleczalnie chorym i ciężką niepełnosprawnością w ramach programu „Za życiem” (pdf)

 

Jak przygotować dziecko na badanie w poradni psychologiczno – pedagogicznej? (pdf)

 

Oferta pomocy psychologiczno–pedagogicznej dla placówek oświatowych i rodzin z terenu powiatu wieruszowskiego na rok szkolny 2017/2018 (pdf)

 

Tygodniowy rozkład zajęć Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieruszowie na rok szkolny 2017/2018 (pdf)

 

Zapraszamy do korzystania z naszych usług !

Główne zadania i kierunki działań poradni:

 • Zwiększanie efektywności działań Poradni poprzez doskonalenie własnych umiejętności, głębsze rozpoznawanie potrzeb środowiska w zakresie udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz oferowanie pomocy adekwatnej do oczekiwań klientów.
 • Dbanie o wysoki poziom usług oraz poszerzanie zakresu świadczonych usług w obszarze diagnozy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej oraz pracy postdiagnostycznej, profilaktycznej, terapeutycznej i szkoleniowej.
 • Wszechstronne wspieranie rozwoju uczniów, rozwijanie i doskonalenie możliwości i zdolności dziecka.
 • Osiąganie wysokich standardów diagnoz oraz zgodne z wiedzą i doświadczeniem orzekanie do odpowiednich form kształcenia i opiniowania w sprawach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 • Dążenie do objęcia opieką wszystkich dzieci niepełnosprawnych od urodzenia do ukończenia edukacji.
 • Objęcie różnorodną terapią jak najszerszej grupy dzieci i młodzieży z problemami w nauce i zachowaniu.
 • Wspieranie młodzieży w zakresie wyboru ścieżki edukacyjnej i zawodowej.
 • Podejmowanie działań profilaktycznych dotyczących zagrożeń współczesnego świata.
 • Stwarzanie klientom Poradni poczucia bezpieczeństwa.
 • Zapewnianie warunków do realizacji zadań statutowych Poradni, stałe polepszanie warunków pracy.
 • Dbanie o pozytywny wizerunek placówki w środowisku lokalnym (ścisła współpraca ze szkołami, placówkami oświatowymi oraz organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz dzieci, rodziny i środowiska).

Uwaga: Do otwar­cia doku­mentu w for­ma­cie pdf wyma­gane jest zain­sta­lo­wa­nie w sys­te­mie ope­ra­cyj­nym dar­mo­wej prze­glą­darki Adobe Reader, Sumatra PDF lub Foxit Reader.