Aktualności

KLAUZULA INFORMACYJNA
PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W WIERUSZOWIE (PDF)


Oferta pomocy psychologiczno–pedagogicznej dla placówek oświatowych i rodzin z terenu powiatu wieruszowskiego na rok szkolny 2019/2020 (pdf)

Tygodniowy rozkład zajęć Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieruszowie na rok szkolny 2019/2020 (pdf)

Informacja o działaniach Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieruszowie w roku szkolnym 2018/2019 (pdf)

Oferta wspomagania rodzin z dzieckiem nieuleczalnie chorym i ciężką niepełnosprawnością w ramach programu „Za życiem” (pdf)

 

Jak przygotować dziecko na badanie w poradni psychologiczno – pedagogicznej? (pdf)

 

Zapraszamy do korzystania z naszych usług !

Główne zadania i kierunki działań poradni:

 • Zwiększanie efektywności działań Poradni poprzez doskonalenie własnych umiejętności, głębsze rozpoznawanie potrzeb środowiska w zakresie udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz oferowanie pomocy adekwatnej do oczekiwań klientów.
 • Dbanie o wysoki poziom usług oraz poszerzanie zakresu świadczonych usług w obszarze diagnozy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej oraz pracy postdiagnostycznej, profilaktycznej, terapeutycznej i szkoleniowej.
 • Wszechstronne wspieranie rozwoju uczniów, rozwijanie i doskonalenie możliwości i zdolności dziecka.
 • Osiąganie wysokich standardów diagnoz oraz zgodne z wiedzą i doświadczeniem orzekanie do odpowiednich form kształcenia i opiniowania w sprawach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 • Dążenie do objęcia opieką wszystkich dzieci niepełnosprawnych od urodzenia do ukończenia edukacji.
 • Objęcie różnorodną terapią jak najszerszej grupy dzieci i młodzieży z problemami w nauce i zachowaniu.
 • Wspieranie młodzieży w zakresie wyboru ścieżki edukacyjnej i zawodowej.
 • Podejmowanie działań profilaktycznych dotyczących zagrożeń współczesnego świata.
 • Stwarzanie klientom Poradni poczucia bezpieczeństwa.
 • Zapewnianie warunków do realizacji zadań statutowych Poradni, stałe polepszanie warunków pracy.
 • Dbanie o pozytywny wizerunek placówki w środowisku lokalnym (ścisła współpraca ze szkołami, placówkami oświatowymi oraz organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz dzieci, rodziny i środowiska).

Uwaga: Do otwar­cia doku­mentu w for­ma­cie pdf wyma­gane jest zain­sta­lo­wa­nie w sys­te­mie ope­ra­cyj­nym dar­mo­wej prze­glą­darki Adobe Reader, Sumatra PDF lub Foxit Reader.