Aktualności

KLAUZULA INFORMACYJNA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W WIERUSZOWIE

Od 25 maja 2018 r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwanym dalej RODO (Dz. Urz. UE L 119) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wieruszowie (PP-P w Wieruszowie) jako Administrator Danych Osobowych (ADO) zobowiązana jest do wdrożenia oraz stosowania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych gwarantujących przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wieruszowie. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych jest możliwy:
 • telefonicznie: 62 784 12 95
 • listownie: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wieruszowie ul. Waryńskiego 14, 98-400 Wieruszów,
 • e-mail: pppwieruszow@vp.pl
 1. W PP-P w Wieruszowie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych – Sławomir Mazur, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu: 727931623 lub adresem e-mail: slawek6808@op.pl
 2. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu:
 • wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy na podstawie art. 6 ust. lit. b RODO;
 • wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na ADO w związku z realizowaniem zadań przez PP-P w Wieruszowie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 1. Udostępnienie danych osobowych może nastąpić wyłącznie w takim zakresie, jaki jest wymagany do realizacji zadań nałożonych przepisami prawa na podmiot wnioskujący o udostępnienie danych osobowych. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 2. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych wyżej celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
 4. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa.
 5. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 6. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w PP-P w Wieruszowie przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych – Prezes Urzędu Ochrony Danych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
 7. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, jeżeli zostało to określone w przepisach prawa. Podanie danych jest dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Państwa zgody lub w celu zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa realizacja czynności urzędowych lub nie będzie możliwe zawarcie umowy.
 8. Państwa dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu i profilowaniu.

Dyrektor
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Wieruszowie


Oferta pomocy psychologiczno–pedagogicznej dla placówek oświatowych i rodzin z terenu powiatu wieruszowskiego na rok szkolny 2019/2020 (pdf)

Tygodniowy rozkład zajęć Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieruszowie na rok szkolny 2019/2020 (pdf)

Informacja o działaniach Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieruszowie w roku szkolnym 2018/2019 (pdf)

Oferta wspomagania rodzin z dzieckiem nieuleczalnie chorym i ciężką niepełnosprawnością w ramach programu „Za życiem” (pdf)

 

Jak przygotować dziecko na badanie w poradni psychologiczno – pedagogicznej? (pdf)

 

Zapraszamy do korzystania z naszych usług !

Główne zadania i kierunki działań poradni:

 • Zwiększanie efektywności działań Poradni poprzez doskonalenie własnych umiejętności, głębsze rozpoznawanie potrzeb środowiska w zakresie udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz oferowanie pomocy adekwatnej do oczekiwań klientów.
 • Dbanie o wysoki poziom usług oraz poszerzanie zakresu świadczonych usług w obszarze diagnozy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej oraz pracy postdiagnostycznej, profilaktycznej, terapeutycznej i szkoleniowej.
 • Wszechstronne wspieranie rozwoju uczniów, rozwijanie i doskonalenie możliwości i zdolności dziecka.
 • Osiąganie wysokich standardów diagnoz oraz zgodne z wiedzą i doświadczeniem orzekanie do odpowiednich form kształcenia i opiniowania w sprawach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 • Dążenie do objęcia opieką wszystkich dzieci niepełnosprawnych od urodzenia do ukończenia edukacji.
 • Objęcie różnorodną terapią jak najszerszej grupy dzieci i młodzieży z problemami w nauce i zachowaniu.
 • Wspieranie młodzieży w zakresie wyboru ścieżki edukacyjnej i zawodowej.
 • Podejmowanie działań profilaktycznych dotyczących zagrożeń współczesnego świata.
 • Stwarzanie klientom Poradni poczucia bezpieczeństwa.
 • Zapewnianie warunków do realizacji zadań statutowych Poradni, stałe polepszanie warunków pracy.
 • Dbanie o pozytywny wizerunek placówki w środowisku lokalnym (ścisła współpraca ze szkołami, placówkami oświatowymi oraz organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz dzieci, rodziny i środowiska).

Uwaga: Do otwar­cia doku­mentu w for­ma­cie pdf wyma­gane jest zain­sta­lo­wa­nie w sys­te­mie ope­ra­cyj­nym dar­mo­wej prze­glą­darki Adobe Reader, Sumatra PDF lub Foxit Reader.